S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Schuldsanering bij BV's

Herstructurering en schuldsanering:

Een akkoord met schuldeisers en crediteuren is bijna altijd onderdeel van een financiële herstructurering. Herstructurering wordt meestal ingegeven door liquiditeitstekort. Naast het reduceren van kosten, het aantrekken van financiële middelen, het verhogen van opbrengstpotentieel, het afstoten van onderdelen is een bijdrage van crediteuren en schuldeisers in het algemeen onderdeel van het 'herstelplan'. Er zijn verschillende mogelijkheden om tot sanering van schulden te komen.

Vormen van schuldsanering:

  • buitengerechterlijk akkoord met schuldeisers
  • buitengerechterlijk akkoord met rechterlijke dwang
  • akkoord in surseance van betaling (dwangakkoord: surseance-akkoord)
  • akkoord in faillissement (dwangakkoord: faillissements-akkoord)

Buitengerechterlijk (crediteuren) akkoord:

Dit akkoord met crediteuren is vrij van vorm, d.w.z. gebonden door contract tussen partijen onderling. Crediteuren zijn niet verplicht om akkoord te gaan met een aanbod. In het algemeen wordt een bepaald percentage van de openstaande vorderingen uitgekeerd tegen finale kwijting voor het restant van de schuld. Een aanbod wordt meestal naar alle crediteuren gedaan waarbij het bod is verbijzonderd naar specifieke groepen van crediteuren. In praktijk hebben sommige crediteuren een bevoorrechte positie (hun vordering is bijvoorbeeld gedekt door pand- of hypotheekrecht) en de belastingdienst heeft voorrangsrecht op grond van wet. Deze categorie bevoorrechte crediteuren zal in het algemeen meer geboden moeten worden om medewerking aan een akkoord te bewerkstelligen.

Het voordeel voor crediteuren om akkoord te gaan met een voorstel is dat zij in ieder geval een deel van hun vordering betaald zien. Bij faillissement resteert er in de regel niets voor 'gewone of concurrente' crediteuren.

Voor een BV met betalingsproblemen biedt een buitengerechterlijk akkoord voordelen, zoals:

  • beperkte vervolgschade (geen faillissement of surseance)
  • nauwelijks discontinuering van diensten
  • vriendelijke manier

Buitengerechterlijk akkoord met rechterlijke dwang:

Indien één of enkele crediteuren niet akkoord gaan met een buitengerechterlijk akkoord en 'dwars' blijven liggen is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk deze crediteuren via de rechter te dwingen mee te werken aan het akkoord. Dit kan natuurlijk niet zomaar maar er zijn mogelijkheden om onder rechterlijke dwang alsnog tot een volledig crediteuren akoord te komen.

Surseance-akkoord:

Surseance kan door schuldenaar worden aangevraagd en verleend worden in het geval schuldenaar voorziet dat betaling van (opeisbare) schulden in het gedrang komt. De surseance periode geeft de schuldenaar de mogelijkheid oplossingen te vinden. Onderdeel is veelal sanering via een crediteurenakkoord. Bij een voorlopige surseance wordt wel door de rechtbank een bewindvoorder benoemd, die samen met de bestuurders van de schuldenaar bevoegd is. Ook de bewindvoerder handelt uit naam van de BV.

Schuldenaar kan in deze periode een ontwerpakkoord opstellen wat concurrente schuldeisers / crediteuren krijgen in geld, aandelen of anderszins. Dit ontwerpakkoord dient gedeponeerd te worden bij de griffie van de rechtbank en is dus ter inzage voor het publiek. Ook dient de deponering publiekelijk bekend te worden gemaakt (via advertentie). De (erkende) schuldeisers krijgen de gelegenheid om te stemmen over het voorliggende akkoord.

Een voorstel is aangenomen indien minimaal 2/3 van de schuldeisers, representerende minimaal 3/4 van de ingediende (en erkende) vorderingen akkoord gaat. De rechtbank dient dit akkoord nog te bekrachtigen (en toetst uiteraard op procedure en juistheid).

Bij bekrachtiging en opvolgende uitvoering (executiorale titel) eindigt de surseance.

Indieen een voorstel akkoord wordt verworpen, dan spreekt de rechtbank in de regel faillissement uit.

Het faillissements-akkoord:

Het faillisementsakoord lijkt op het surseanceakkoord. Als het akkoord wordt verworpen dan wordt de onderneming door de curator geliquideerd in faillissement. Bij een faillissementsakkoord speelt de curator een belangrijke rol. Als akkoord wel wordt bereikt eindigt het faillissement en kan de onderneming weer 'door'.
Op deze pagina geven wij een beperkt overzicht van de belangrijkste elementen m.b.t. tot het betreffend subject. Hoewel wij nauwkeurigheid nastreven, staan wij niet in voor de actualiteit en exacte formulering. Wij geven hier geen extensieve uitleg, het is ook niet onze intentie dit te verschaffen. U kunt zich niet beroepen op informatie die door S2Mf is gegeven in deze. U bent verantwoordelijk voor uw eigen informatie-inwinning en de adviseurs, specialisten en partijen die u inschakeld.

Wilt u meer weten of heeft u interesse in onze diensten en vrijblijvend gesprek?

contact

Gerelateerd door Google: