S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Beslag en beslaglegging

Wat is een beslag?

Een beslag leggen houdt in dat het vrije eigendomsrecht over een bezit ontnomen wordt. Het eigendom zelf wordt niet ontnomen maar de eigenaar kan geen vrije eigendomsrechten meer uitoefen.

Zo mogen goederen waarop beslag ligt niet zomaar verkocht worden. Ook mogen deze goederen dan niet bezwaard worden met andere rechten. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: verhuren of bij iemand in pand geven of anderszins 'bezwarende' rechten te verstrekken. Beslaglegging wil niet per definitie zeggen dat u de goederen niet meer mag gebruiken.

Als er beslag ligt op uw bankrekening dan kunt u deze overigens niet meer gebruiken voor het doen van betalingen... 

Wie kan beslag leggen?

Een ieder, meestal met tussenkomst van advocaat. Vaak betreft het een deurwaarder, maar regelmatig is het ook de belastingdienst of direct zakelijke relaties.

Belangrijkste soorten beslag:

  • verhaalsbeslag: dient om verhaal te halen van schuldeiser (beslaglegger) voor de vordering op schuldenaar (de beslagene). Uit de opbrengst (door uiteindelijke) verkoop van goederen/zaken kan de schuldeiser bereiken dat de vordering voldaan wordt.
  • beslag tot verkrijging van een recht: is gericht op het verkrijgen van een recht als beslaglegger meent rechthebbende te zijn.

Vormen van beslaglegging:

  • conservatoir beslag: beslag wordt gelegd voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Een dergelijk beslag is tijdelijk van aard. De rechter staat een dergelijk beslag alleen toe als de eisende partij spoedig (meestal binnen 30 dagen) een procedure start waarin de rechter zich definitief over de situatie kan uitlaten. De kracht van een conservatoir beslag is de 'verassing'. Er is meestal geen aankondiging. Nu kan niet iedereen dit zomaar doen. De eisende partij dient, via een advocaat, om toestemming te vragen bij de rechter (met een verzoekschrift). Hierin moet duidelijk gemaakt worden dat er vrees is dat bepaalde goederen of geld 'achterover gedrukt worden'. Let wel: de toetsing door rechter is meestal summier en in veel gevallen wordt toestemming voor conservatoir beslag verleend.
  • van een executoriaal beslag is sprake indien er een gerechterlijke procedure is gevolgd en schuldenaar nog steeds niet de schuld voldaan heeft. De 'eiser' kan dan executoriaal beslag leggen (ten uitvoer leggen). Deze beslagleggingen kenmerken zich door de opmerking 'In naam der Koningin'. Een executoriaal beslag is voorzien van 'het vonnis', de betekening. Met een executoriaal beslag kan echt tot executie worden overgegaan, dit betekent: de goederen kunnen daadwerkelijk in beslag genomen worden en verkocht! Meestal krijgt de schuldernaar nog enige dagen respijt (2 à 3) om de vordering te voldoen, bij in gebreke waarvan de 'deurwaarder' opdracht kan verlenen de goederen/zaken te verkopen ter voldoening van de schuld.

Advocaat ter verdediging of niet?

In geval het incassoprocedure over een bedrag van minder of gelijk â‚¬ 5.000 , betreft is er geen verplichting om als partij (eisend of dagend)  een advocaat in te schakelen. De procedure kan zelf gevoerd worden.  Gaat het over een vordering groter dan € 5.000 euro, dan is het verplicht een advocaat in te schakelen.
Op deze pagina geven wij een beperkt overzicht van de belangrijkste elementen m.b.t. tot het betreffend subject. Hoewel wij nauwkeurigheid nastreven, staan wij niet in voor de actualiteit en exacte formulering. Wij geven hier geen extensieve uitleg, het is ook niet onze intentie dit te verschaffen. U kunt zich niet beroepen op informatie die door S2Mf is gegeven in deze. U bent verantwoordelijk voor uw eigen informatie-inwinning en de adviseurs, specialisten en partijen die u inschakeld.

Wilt u meer weten of heeft u interesse in onze diensten en vrijblijvend gesprek?

contact

Gerelateerd door Google: