S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Opzegging rekening courant krediet - beëindiging rekening courant

Opzegging rekening courant krediet door de bank

In de nasleep van de kredietcrisis ontstaat er een nieuw fenomeen waarbij banken steeds vaker (en gemakkelijker) een lopend rekening courant krediet opzeggen, vaak zonder al te veel overleg.

Mag een bank een haar verleende rekening courant krediet of banklening zomaar opzeggen?

In principe heeft een bank best ruime mogelijkheden om een bankkrediet eenzijdig te beëindigen, maar er is zo langzamerhand wel jurisprudentie wat een bank in acht dient te nemen alvorens de kredietovereenkomst daadwerkelijk te beëindigen. Als u het er niet mee eens bent is het zaak de beëindiging van het rekening courant krediet zo snel mogelijk aan te vechten in een kort geding. In praktijk betekent het opzeggen van een rekening courant krediet niet zelden een naderend einde van een onderneming, juist versneld omdat de betaalmogelijkheden vaak van de een op de andere dag weg vallen.

In welke gevallen mag een bank een rekening courant krediet (eenzijdig) opzeggen?

In praktijk dient het opzeggen getoetst te moeten worden aan een een zekere mate van zorgvuldigheid van de gevolgde procedure en proportionaliteit van de maatregel, die in het algemeen weer getoetst worden aan de volgende elementen:

 • is er sprake van een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en/of aanmerkelijke toename van het bancaire kredietrisico (voldoende zekerheden en het blijven bestaan van die zekerheden)?
 • wat is het gedrag van de kredietnemer? Informeert zij de bank afdoende inzake de voor de kredietrelatie relevante aspecten?
 • Is er sprake van regelmatige en/of ruime overschrijding van de kredietlimiet?
 • Is overleving van onderneming ernstig aangetast, heeft zij een (financiële) reorganisatie opgestart?
 • wat is duur, omvang en ingewikkeldheid van de kredietrelatie?
 • Is de kredietnemer (ernstig) tekort geschoten in naleving overeenkomst?
 • wat is de overlevingskans na opzeggen krediet?
 • heeft de bank door eigen gedragingen bepaalde verwachtingen gewekt zoals het herhaaldelijk toestaan van overschrijding kredietlimiet?
 • wat is de besluitvorming geweest voor opzegging van het krediet en is daar overleg over geweest met de kredietnemer danwel zijn er waarschuwingen afgegeven.
 • welke termijn krijgt kredietnemer om zijn krediet eventueel elders onder te brengen?
 • zijn er andere maatschappelijke belangen (zoals voortbestaan van werkgelegenheid)?

Het is goed dat bank en kredietnemer bovenstaande in ogenschouw nemen. Indien je als kredietnemer (ondernemer) vindt dat de bank te gemakkelijk over is gegaan tot beëindiging van het krediet dan is het zaak snel aktie te ondernemen, zo mogelijk in kort geding als een bank niet snel op zijn standpunt terugkomt. In het algemeen is er sprake van een spoedeisend belang omdat de gevolgen van intrekking van het rekening courant krediet in de regel groot zijn.

De kans dat een bank de rekening courant kredietfaciliteit nog enige tijd moet continueren is best aanwezig en levert kredietnemer meer tijd om passende maatregelen te nemen.

Inhoud

Eenzijdige beëindiging rekening courant krediet
Intrekken van rekening courant krediet

 

Wilt u meer weten of heeft u interesse in onze diensten en vrijblijvend gesprek?

contact

Gerelateerd door Google: